بایگانی نوشته‌های نوید پورمحمدرضا

ژیل دُلوز

رستگاری تصاویر (نگاهی گذرا به نظریة سینماییِ دُلوز)

  «در این متن از هیچ تصویری استفاده نمی‌کنیم؛ در واقع این خودِ متن ماست که باید تصویر فیلم‌های بزرگ را زنده کند، تصاویری که همة ما کمابیش در خاطره، عاطفه یا ادراکمان ثبت کرده‌ایم» ژیل دُلوز (از مقدمة کتاب سینما 1)   امروزه بیش از هر زمان دیگری این حقیقت آشکار گردیده که نقدها و یا به تعبیری دقیق‌تر، مطالعات سینمایی، بستری را برای اندیشیدن به سینما و یا … ادامه مطلب