بایگانی نوشته‌های بهناز سرابی

asliiiiii Hasht-Behesht_Palace_kamancheh

بررسی پرش آغازین مد چهارگاه در پنج قطعه

مقدمه چهارگاه نام یکی از دستگاه‌های موسیقی ایران است. “دستگاه عبارت است از یک سیکل یا چرخه‌ چند مدی، مجموعه‌ای متشکل از ملودی مدل‌هایی که بر اساس زیر بنایی مدال در یک طرح سیکلیک یا چرخه‌ای سازماندهی شده‌اند”. (اسعدی،    1382 ،46). دستگاه چهارگاه نیز به عنوان یکی از دستگاه‌های موسیقی ایران، مجموعه‌ای از مدهای متفاوت است که تحت قوانین خاص موسیقی دستگاهی می‌توانند با هم ترکیب شده و موسیقی دستگاهی … ادامه مطلب